Sendikamız tarafından 28.12.2021 tarihinde Efor firmasında toplu iş sözleşmesi imzalamak için yaptığımız başvurumuz neticesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 10.01.2022 tarih ve 81031 Sayılı yazı ile söz konusu iş yerinde 1812 işçinin 927 si üyesi bulunan sendikamız lehine çoğunluk tespiti yapılmıştır. Söz konusu yazı iletişim iş kolunda faaliyet gösteren tüm sendika ve işverene tebliğ edilmiştir. Sendikamız tarafından ALO170 çalışanlarına yeni haklar ve Firma karşısında koruma sağlayacak Toplu İş Sözleşmesi için hazırlık yapılırken Türkiye Haber İş Sendikası tarafından Bakanlıkça yapılan çoğunluk tespitine itiraz edilerek ALO170 çalışanlarının Toplu İş Sözleşmesi yapma haklarına ulaşması engellenmiş/geciktirilmiştir.

Türk Haber İş Sendikası Mahkemeye sunduğu dilekçesinde sendikamızın yeterli çoğunluğa sahip olmadığı iddia etmiştir. Bilindiği üzere Bakanlık tarafından çoğunluk tespiti başvuru tarihi itibari ile yapılmaktadır. Başvuru tarihi itibari ile çoğunluğun Sendikamızda olduğu net olarak Bakanlık kayıtlarından dolayısıyla e-devlet sistemi üzerinden bellidir. Hal böyle iken aksini iddia etmek Toplu İş Sözleşmesi sürecini akamete uğratmaktan başka bir şey değildir.

Yine Türk Haber İş Sendikası; Sendikamızın, yetki şartlarından olan ülke barajının altında olduğunu iddia etmiştir. Kanuna ve Anayasa Mahkemesi kararına göre Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde birinin üyesi bulunması şartıyla işçi sendikası, toplu iş sözleşmesinin kapsamına girecek işyerinde başvuru tarihinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasının, işletmede ise yüzde kırkının kendi üyesi bulunması hâlinde bu işyeri veya işletme için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. Başvuru tarihi itibariyle sendikamızın Efor firmasına ait işyerlerinde %50 den fazla çoğunluğa sahip olduğu gibi, Bakanlık tarafından yayınlanan istatistiklere göre de ülke genelindeki Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin yüzde 2,11’i üyesi bulunmaktadır. Kanunun ve Anayasa Mahkemesi kararının açık hükmüne rağmen Türk Haber İş Sendikası itirazında ülke barajının yüzde üç olduğunu iddia ederek sendikamızın yetki şartını sağlamadığını belirtmiştir. Kanun ve içtihattan haberi olmayan Türk Haber İş Sendikası nasıl üyelerinin kanuni haklarını korumayı vadetmektedir.

Türk Haber İş Sendikasının yaptığı bu mesnetsiz itiraz ile ALO170 çalışanlarının toplu iş sözleşmesi ile elde edecekleri hakları engellemek ve geciktirmek niyetinde olduğundan başka bir anlam çıkmamaktadır.

Öz İletişim İş Sendikası olarak bu zamana kadar hiçbir şekilde hakkın ve emeğin karşısında engelleyici olmadık. Hiçbir Sendikanın yetki tespitine haksız ve hukuksuz, gerçekleri saptıracak şekilde itiraz etmedik. Zira yetkiye itirazın esasen işçi hakkına itiraz olduğunu, toplu sözleşmenin önünde en büyük engel olduğunu biliyoruz ve bu şiarla hareket ediyoruz.

Çağrı Merkezi sektöründe toplu sözleşme mücadelesi verilebilecek onlarca firma ve yüzotuzbinden fazla çalışan olmasına rağmen oralarda çalışma yapmayıp toplu sözleşme yapmaya en yakın ALO170 çalışanlarının bu hakkına engel olan Türk Haber İş Sendikası ile ilgili takdiri siz değerli ve sendikalarımızın varlık sebebi üyelerimize bırakıyoruz.