Hakkimizda

Hâlık’ın nâmütenahi adı var, en başı “Hak”, Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak!
Mehmet Akif Ersoy

Allah (CC)’nun Esma-ül Hüsna’sından “HAK” isminin yansıması olan hak mefhumunun farkında olabilmek ne muazzam bir hâldir. Bir şey benim hakkım mı? Veya bu yapacağım eylem bir başkasının hakkını ihlal eder mi? Sorularını hayatımızın her safhasında hatırımızda tutulmalı. Yukarıda yazılı olan beyitte büyük şairimiz Mehmet Akif ne güzel tarif etmiş. “Hakkı tutup kaldırmak”. Bir insan için bundan daha ulvi bir vazife olabilir mi. Kendi hakkının sınırları bilmek, karşısındakinin hakkını takdir etmek her birimize düşen en önemli görevdir. İşte bu gerçeklerdir ki bizi HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı iletişim iş kolunda faaliyette bulunmak üzere bir sendika kurmaya yönlendirmiştir. Sendikamız Öz İletişim – İş hak mefhumunun farkında olan hakkı tutup kaldırmaya niyetli arkadaşlarımızın bir araya gelmesi ile hayat buldu. Besmele ile Allah utandırmasın diyerek yola çıktık. Çaba bizden başarı Cenab-ı Hakk’tandır .

Sendikamız, 7. İşkolu olan İletişim işkolunda 23.07.2014 tarihinde kurulmuştur. Üst kuruluşumuz HAK-İŞ’in etkin ve aktif bir sendikasıdır. Kısa bir zaman önce, işkolumuzda güven ve istikrar ihtiyacından kaynaklanan bir örgüt bilinciyle kurulmuş, hızla örgütlenmesini tamamlayarak, işkolumuzda yetki almış ve üyelerinin güvenini kazanarak bir mensubiyet bilinci oluşturmuştur.

Öz İletişim-iş; Çalışma ilişkilerinde çatışmanın değil, diyalog ve uzlaşmanın esas olduğuna inanmaktadır. İnsan ve Emek adına yapılan her şeyin ülkemiz ve insanımızın bugününe ve yarınına olumlu katkı niteliğinde olması gerektiğinin bilincini yitirmeden, insanı ve emeği önceleyen bir değer bilincine sahiptir. İşçi-İşveren ilişkilerinde esas olanın tarafların karşılıklı çıkarlarının adil bir çizgide birleşeceği bir anlayışı ilke edinmiştir. gerekliliği inancıyla ücret sendikacılığının ötesinde üyelerini bilinçlendirmeyi,

İletişim işkolunda hizmet sunan bir kurum olduğu bilinciyle, kaliteli hizmetin gerekliliği inancıyla ücret sendikacılığının ötesinde üyelerini bilinçlendirmeyi, onların tüm sorunlarıyla doğrudan ilgilenmeyi bir yükümlülük kabul etmiştir. Öz İletişim – İş İşkolumuzda tek bir örgütsüz çalışan kalmayıncaya kadar örgütlenme mücadelesini sürdürmeyi varlık şartı ve misyonunun gereği kabul etmektedir.

Örgütlenmenin kesintisiz bir süreç olduğu ve bu süreçte sabır, birikim, mücadele ve çalışanlarla özdeşleşmiş bir tavır olduğunun bilincini kaybetmeden süreklilik haline getiren Sendikamız Öz İletişim-İş; şartlar ne olursa olsun, emek ve alınteri mücadelesini sürdürecektir.

Sendikamızın tarihsel yürüyüşünde; Çalışanların özgür iradelerini yok saymadan, onlarla bütünleşmiş bir şekilde, talep edilir sendika kimliğimizi sürdüreceğiz. Sendikacılığı sadece toplu iş sözleşmesiyle sınırlı görmeyişimiz, üyelerimizin yaşamın her alanında etkinliğinin artması ve bir bütün olarak toplumsal rollerinin yükseltilmesi için çaba sarfetmemiz Öz İletişim-İş’in ilgi ve etki alanını genişletmektedir.

Bu anlayış içerisinde sürdürdüğümüz örgütlenme mücadelemiz; bilinçli, duyarlı, kararlı bir duruşun ifadesidir.

Öz İletişim İş Sendikası olarak emek ve alınteriyle yoğrulmuş bir çalışma yaşamı diliyoruz.